acome玫瑰

acome玫瑰

阴阳无偏胜之虞,邪正有解分之妙,自然一、二剂成功,非漫然侥幸也。否则,乌可已伤而再伤,已绝而重绝乎。

时值溽暑,病患楼居,闭户塞牖。若经逆从口上出,乃少阴之火急如奔马,得肝中龙雷之气直冲而上,其势最捷,反经为血,又至便也,不必肝不藏血,始成吐血之症。

此方十岁为准,如周岁小儿,用十分之一,每岁增加可也。毒深者害深,又益之生甘草以解其余毒。

大道至简就是从这里说的。此条与上条并观,断无误治先期之病矣。

如燥糠触体光景,此乃虚痛,非实痛也。理中汤是对证方,关键要看药之量,病重药轻退病慢,其中姜附是主药,不足一两效不彰。

胡君恍然曰∶往日市药,吾未之阅,今早阅剂内生黄芩,药店错发生黄,比令换去,得无昨剂中误服黄耶?因验昨倾之药渣,果然。大约虎伤者,多在颈项,必有深孔,或两个,或四个,其孔一时即变黑色,痛不可忍。

Leave a Reply