yy480青苹果影院免费版

yy480青苹果影院免费版

如其热是因温邪蕴结,而新感风寒,轻者辛凉疏其里热,而外寒自祛;重者寒力足蔽其热,治宜辛香轻悍,急通其表,免致表邪久束,里热愈深,渍入经络,沾滞血分,便难措手,但剂中宜佐凉滋,不可过燥,表解急清里热。非无也,有之则死。

盖补之,则正无与,而邪反盛,适足以借寇兵而资盗粮。 族弟妇产后虚羸少食,迁延月余,渐至发灼、自汗、消瘦、乏气、干呕、头晕等证,此方书所谓蓐劳也。

阴虚者,如房室过度,或用心过度,阴气消耗,发为骨蒸,骨髓如空,小便赤涩,此阴虚而阳气因以陷之也。若根据陷胸治之,洞肠穿胃,形气俱伤矣。

亦有必须以药调之者,否则有伤堕之虞也。中风有见痉者,有不见痉者,痉有因风者,有不因风者。

南面而立,阳明在前,阳之盛也,非燥气在前也;太阳在后,远而外之也,非寒气在后也;少阳在侧,前后之间也,非火气在侧也。论中叙证,有极简者,有极繁者,有方证不合者,有上下文义不经设身处境,实在难以遵行,安知非错简、脱简耶?不必枉费心机,以俟将来之阅历。

 此乃自虚而为人所乘者,变因自虚,人本无邪,故直补本宫,无事诛伐也。凡脉中有细在线弛如驶者,皆内热而有物以制之,或热痰之内结,或热血之内瘀也。

Leave a Reply