av番号PRED

av番号PRED

又言宜与十二经并论,实则十二经在手足指,督、任在横骨,冲在气也。子藏即胎宫,属任脉,为受精之所。

不知其常,焉能知变?余友王君孟英,绩学士也。

患右灸左,患左灸右,但觉腹响是其效验。今所患为湿痰下流证也,而脉洪大见于尺部,为阳乘于阴,法当从阴引阳。

【注】地仓穴,主偏风口眼歪邪,牙关不开,齿痛颊肿,目不能闭,唇缓不收,饮食难进,失音不语,眼目动,视物KTKT,昏夜无见等证。生人有气故通,死则无气故不通。

从风池下行肩上,会其支者,合缺盆上大骨前一寸半,以三指按取,当中指下陷中,肩井穴也。 李氏以为不可食,未免为古书所《本经》桑根白皮主伤中,五劳六极,羸瘦,崩中脉绝,补虚益气。

水元行也,元行无味,无味者真水。但于冬令极冷之日,取壮嫩好猪肋肉,亦须HT净即取,不可浸水灌气,晾干之后,割去里面浮油及脊骨肚囊,用白糖霜擦透其皮,并抹四围肥处,悬于风多无日屋檐下。

Leave a Reply