ssni305

ssni305

谓讲明此书之理,即通于治六气则可耳!然自古及今,未见有此通人也。何者?其认病、认药皆不真,故但取轻者以模棱了事也。

心包络之脉,为痰血所阻塞,则心之机神停滞而无知矣。 变者,谓自病而所不胜者乘之,与自病而乘所胜者,皆是也。

,身温,烦躁,指末皆冷,中满恶心,两更医矣。 是镇肝也,非消肾也。

何者?其认病、认药皆不真,故但取轻者以模棱了事也。火克金,即为金所供奉也。

其治法亦有偏重攻血,偏重养津赵晴初曰∶凡外感之病涉心者,皆在心包络与血脉也。或肝虚而力不能舒,或肝郁而力不得舒,日久遂气停血滞,水邪泛滥,火势内灼而外暴矣。

古用越婢半夏汤,麻黄、石膏并用,最为有义。  一察其停至之顷,是在脉气下伏之后,其力不能外鼓而然者,是为邪所遏,阳不能嘘也;若在脉气上来之后,其力不能内返,因从指下即散,如弦之绝,而不见其下去者,是元根已离,阴不能吸,其余气游弋经络之中而将外脱也。

Leave a Reply